Visie


Voeding raakt veel aspecten van het leven. Door haar jarenlange praktijkervaring is diëtist Ellen M. Jacobs er steeds meer van overtuigd geraakt dat voedingsvraagstukken vaak sterk samenhangen met onze leefstijl. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gezinssituatie, leef- en werkpatronen, sociale contacten, stress, de mate waarin wij bewegen en aan sport doen, etc.

Verandering aanbrengen in het eetpatroon heeft in veel gevallen gevolgen voor je leefwijze. Omgekeerd kan een andere leefstijl gevolgen hebben voor het eetpatroon.


Het is haar overtuiging dat duurzame verandering van eetpatronen en het oplossen van voedingsgerelateerde problemen het beste kan worden bereikt door voeding in samenhang te zien met de totale leefstijl. Uw leefsituatie en -patroon vormt daarom een belangrijk uitgangspunt bij het advies en begeleiding van de praktijk.

BEGELEIDING, KLACHTEN EN REGELS


> AANGEPASTE WERKWIJZE TEN TIJDE VAN HET COVID-19 VIRUS* (KLIK OM WERKWIJZE TE LEZEN)


Begeleiding in de praktijk

Na een verwijzing door uw huisarts of specialist vindt eerst een uitgebreid intakegesprek plaats, waarbij het toestemmingsformulier conform AVG dient te worden ingevuld. In dit gesprek wordt uw situatie geïnventariseerd. Na het afnemen van een voedingsanamnese (een analyse van wat u dagelijks eet en drinkt) worden in onderling overleg haalbare doelen gesteld  en wordt een advies op maat gemaakt.


U kunt niet in één keer uw eetgedrag en leefgewoontes veranderen. Gezonder leven gaat stap voor stap. Daarom wordt tijdens vervolgafspraken de voortgang besproken en komen vragen aan bod die zijn ontstaan door het volgen van het advies. Waar nodig besluiten we gezamenlijk om de aanpak aan te passen of uit te breiden. Verder krijgt u praktische tips en adviezen, informatie over producten die u kunt gebruiken, het omgaan met ‘feestjes en verjaardagen’ en suggesties voor lekker en gezond koken.


Tijdens de begeleiding wordt bijzondere aandacht besteed aan uw ‘valkuilen’ en gedragsondersteunende adviezen. Zo leert u hoe u zo goed mogelijk kunt voorkomen dat u terugvalt in ‘oude’ eet- en leefgewoonten.

De frequentie van de vervolgafspraken wordt in overleg afgesproken. De begeleiding eindigt wanneer uw doel is bereikt. Dat kan al na enkele gesprekken het geval zijn, maar de begeleiding kan ook langduriger zijn. Dit hangt ook samen met de vergoeding.


Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan de diëtist ook op  huisbezoek komen, echter alleen op indicatie van een (huis)arts. Ook zijn er mogelijkheden voor online begeleiding/beeldbelconsulten (E-consulting) en wordt gewerkt met E-health modules ter ondersteuning van de reguliere behandeling.


Klachtenregeling

De praktijk is altijd op zoek naar verbeterpunten om op die manier de zorgverlening te optimaliseren. Is er desondanks toch sprake van een klacht en/of ontevredenheid dan is het gebruikelijk – de gulden regel – dat dit eerst met de diëtist van de praktijk wordt besproken. Voor klachten waar wij gezamenlijk niet uit kunnen komen, is er de Klachten- en Geschillenregeling Paramedici. Dit is digitaal bereikbaar via www.klachtenloketparamedici.nl. Uiteraard stellen wij het wel op prijs dat een melding van tevoren kenbaar wordt gemaakt.


Sinds 2023 is een klant tevredenheidsonderzoek verplicht gesteld door enkele zorgverzekeraars. In het kader hiervan maakt de praktijk gebruik van het bureau Feeddex. Zij zorgen dat clienten tijdens of na afloop van een behandeltraject een e-mail ontvangen met het verzoek om enkele vragen in te vullen.


Omgangsregels diëtist-cliënt

De omgangsregels ofwel de gulden regels geven de rechten en plichten aan van zowel de diëtist als de cliënt.


Gulden regels diëtist-cliënt

  • Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de cliënt en de diëtist. Daarvoor moeten ze elkaar als gelijken behandelen en duidelijke afspraken maken.
  • Zowel de cliënt als de diëtist is verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal degene om wie het gaat dit tijdig aangeven.
  • De diëtist heeft de plicht de cliënt duidelijk te informeren over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. Hij/zij doet dit bij aanvang van en tijdens de begeleiding.
  • De cliënt heeft de taak de diëtist relevante informatie te verstrekken. Alleen dán is goede begeleiding mogelijk.
  • De cliënt wordt door de diëtist als individu benaderd en gerespecteerd. Bij de advisering en begeleiding wordt daarom rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en wensen.
  • De cliënt mag van de diëtist een deskundige begeleiding verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collega’s en wint hij/zij informatie in bij andere disciplines, zoals de behandelend arts.
  • De privacy van de cliënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de diëtist besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de patiënt mag informatie worden doorgegeven aan partners, familieleden of vrienden. De cliënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.
  • De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de begeleiding. De patiënt heeft recht op inzage in dit dossier en kan tegen een geringe vergoeding een kopie daarvan krijgen.
  • Bij het aanvragen van de begeleiding is de cliënt vrij in het kiezen van de diëtist. Indien de begeleiding of het contact niet naar wens verloopt, kan de patiënt tijdens de behandeling van diëtist veranderen.
  • Als de cliënt een klacht heeft, zal hij/zij deze eerst proberen te bespreken met de diëtist. Als ze er samen niet uit komen, kan de patiënt terecht bij de de Klachten- en Geschillenregeling Paramedici. Bereikbaar via www.klachtenloketparamedici.nl.


Waar zijn de gulden regels op gebaseerd?

De gulden regels zijn gebaseerd op de modelregeling diëtist-cliënt. Deze modelregeling is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NP/CF). In de modelregeling zijn de rechten en plichten van diëtist en cliënt vastgelegd. De gulden regels zijn een samenvatting van deze modelregeling.

 Algemene voorwaarden

 

1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)

• Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.

• Dieet: voeding op medische indicatie.

• Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.

• Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

 

2. De patiënt/cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetbehandeling of voedingsadvisering.

 

3. Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen of er, in geval van directe toegankelijkheid, een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden.

 

4. De diëtist informeert de patiënt/cliënt over de kosten van de dienstverlening.

 

5. De behandeltijd bestaat uit de tijd die de patiënt/cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan werkzaamheden ten behoeve van individueel dieetadvies waarbij de patiënt/cliënt niet aanwezig is (extra patiëntgebonden tijd).

 

6. De patiënt/cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling).

 

7. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de patiënt/cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.

 

8. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

 

9. Indien de patiënt/cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij de patiënt/cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste driemaal het kwartiertarief. Voor de diëtist geldt de 24 uurs termijn niet.

 

10. De patiënt/cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

 

11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

 

12. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.