Privacybeleid


De Praktijk voor Voeding & Leefstijl dan wel Ellen M. Jacobs, hierna te noemen de praktijk, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


De praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk voor Voeding & Leefstijl verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:


Voor de patiëntenadministratie, en declaratie bij zorgverzekeraars en/of facturatie van de praktijk,

voor verwerking in het medisch patiëntendossier, en ten behoeve van het kunnen verlenen van de zorg.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:


Voorletters;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Geslacht;

Geboortedatum;

Adres;

Telefoonnummer(s);

E-mailadres(sen);

BSN;

Medische informatie en gegevens.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


Het verzorgen en bewaren van de e-mail omgeving van de praktijk (Microsoft en/of ZorgMail);

Het verzorgen en bewaren van de (financiële) declaraties van de praktijk (Vecozo).

Het verzorgen van klant tevredenheidsonderzoek (Feeddex)


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Bewaartermijn

De praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke administratieregels kennen een bewaarplicht van zeven jaar.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


Alle personen die namens de praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Cookies

De praktijk gebruikt op de website voedingenleefstijl.nl alleen functionele (eigen) cookies. De praktijk zet kleine (tijdelijke) bestanden op uw computer. Op deze manier werkt de website optimaal. Zonder dat wij weten wie u bent (dus anoniem). We gebruiken cookies niet voor marketingacties of commerciële aanbiedingen. En we gebruiken geen analytische cookies, zelfs geen Google Analytics. Door dit alles krijgt u geen melding om cookies te accepteren.


Wij kunnen ons privacybeleid aanpassen

De praktijk kan het privacybeleid aanpassen. Dit wordt bekend gemaakt op www.voedingenleefstijl.nl.


Heeft u vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan?

Als u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact met de Praktijk voor Voeding & Leefstijl opnemen via 06-24210025 of info@voedingenleefstijl.nl. De Praktijk voor Voeding en Leefstijl, E.M. Jacobs, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24433446.


1 januari 2024

Disclaimer


Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.  Desondanks is de Praktijk voor Voeding & Leefstijl Ellen M. Jacobs niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de accuraatheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de inhoud van de website of enige andere site die aan deze site gekoppeld is.


De Praktijk voor Voeding & Leefstijl Ellen M. Jacobs kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door gebruik te maken, in welke vorm dan ook, van de inhoud van deze site of van enige andere site die aan deze site gekoppeld is. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. Het is verboden om onderdelen van deze site te vermenigvuldigen, wijzigen, distribueren of publiceren zonder voorafgaande toestemming van de beheerder van de site.